Obchodní a licenční podmínky společnosti AccuSol s.r.o. pro používání aplikace Taxomat (dále jen „Obchodní podmínky“)

 

Registrací, ale i dalším využíváním služeb vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti AccuSol s.r.o. stanovenými pro používání aplikace Taxomat. Obchodní podmínky jsou pro uživatele i poskytovatele závazné okamžikem potvrzení registrace.

1. Vymezení základních pojmů

1.1. Poskytovatelem je společnost AccuSol s.r.o., se sídlem Krokova 818/4, Nusle (Praha 2), 128 00 Praha zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 381963, IČO: 19134177, DIČ: CZ19134177 (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. Uživatelem je výhradně fyzická osoba (spotřebitel), osoba samostatně výdělečně činná či právnická osoba identifikována přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci (dále jen „Uživatel“).

1.3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání webové nebo mobilní aplikace Taxomat, dostupné z adresy www.taxomat.cz(dále jen „Smlouva“).

1.4. Licence je úplatnou a nevýhradní licencí udělenou Uživateli pro území České republiky, na dobu trvání Smlouvy, bez možnosti poskytovat další podlicence, která slouží k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách (dále jen „Licence“).

1.5. Aplikací se rozumí webová nebo mobilní aplikace Taxomat pro kontrolu daní z nákupu a prodeje akcií a etf (dále jen „Aplikace“).

1.6. Nabídkou k uzavření Smlouvy je registrace Uživatele, která se realizuje založením účtu v Aplikaci (vyplněním a odesláním registračního formuláře nebo prostřednictvím zaslání odpovědi na registrační email).

1.7. Přijetím nabídky je zobrazení potvrzovací obrazovky po registraci nebo emailové potvrzení registrace Poskytovatelem. Toto přijetí nabídky je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

1.8. Účtem se rozumí uživatelský účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem (názvem účtu/agendy). Účet představuje neveřejnou část aplikace.

1.9. Změna tarifu v rámci uživatelského účtu se považuje za návrh na změnu smlouvy. Potvrzení změny tarifu je přijetím tohoto návrhu.

1.10. Blokace účtu je omezením přístupu Uživatele k účtu či všem účtům.

1.11. Zrušení účtu je nenávratné smazání jednoho nebo všech účtů Uživatele a všech systémových dat spojených s rušeným účtem, včetně osobních údajů, a to v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů uvedených v článku 6.4. těchto Obchodních podmínek.  Zrušení účtu zakládá automaticky ukončení Smlouvy.

2. Práva a povinnosti Uživatele

2.1. Uživatel je povinen uvést při registraci svůj kontaktní email pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.

2.2. Uživatel souhlasí, aby mu byla ze strany Poskytovatele zasílána obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení. Uživatel má možnost odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení na emailu: podpora@taxomat.cz.

2.3. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese Poskytovatel odpovědnost.

2.4. Aplikace Taxomat, včetně její mobilní verze, je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k Aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních smluv o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží Poskytovateli. Tato Smlouva neuděluje Uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Poskytovatele.

2.5. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy.

2.6. Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vytvořených dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

2.7. Uživatel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele.

2.8. Uživatel nese plnou odpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.

2.9. Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.

2.10. Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu, pokud jeho účet není zablokovaný z důvodů porušení Obchodních podmínek. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu smazána.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.

3.2. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru (zejména jeho údržby), o kterých však bude Uživatel informován v předstihu přímo v Aplikaci.

3.3. Poskytovatel má právo zrušit účet Uživateli, který porušuje Obchodní podmínky, záměrně poškozuje Aplikaci, zneužije loga, ochranné známky poskytovatele, dopustí se jiného nelegálního šíření obsahu webu a webové či mobilní aplikace nebo se snaží obejít tarifní omezení.

3.4. Poskytovatel má právo zrušit účet Uživateli, který se do tohoto účtu nepřihlásil déle než 12 měsíců. Před případným zrušením upozorní Poskytovatel Uživatele na email majitele účtu.

3.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za: (i) správnost veškerých údajů, dat a informací vygenerovaných Aplikací, (ii) odpovědnost za řádné fungování Aplikace v důsledku její odstávky či (iii) jakékoliv jiné nepříznivé důsledky spojené s užíváním Aplikace. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním Aplikace.

3.6. Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) právo měnit tyto Obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran Smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění Uživatele na webu www.taxomat.cz ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn.

3.7. Strany si pro účely plnění této Smlouvy vylučují použití ustanovení § 1793 a § 1796 Občanského zákoníku.

3.8. Pokud Uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit účet. Smluvní strany prohlašují, že doba 14 dnů je dostatečná k obstarání alternativní služby.

3.9. Poskytovatel má právo zasílat Uživateli informace a obchodní sdělení formou emailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním Uživatel nesouhlasí.

4. Poplatky a úhrady

4.1. Cena je stanovena dle aktuálního ceníku tarifů publikovaného na adrese www.taxomat.cz/cenik.

4.2. Úhrady za využívání Aplikace se provádějí předem a jsou nevratné.

4.3. Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění Uživatele, kdy se za řádné upozornění považuje mimo jiné upozornění zveřejněné přímo v Aplikaci či na webových stránkách www.taxomat.cz, měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace.

4.4. Uživatel může požádat o archivaci svého účtu. Archivovaný účet se chová stejně jako účet zablokovaný. Uživatel může kdykoliv požádat Poskytovatele o obnovení nebo výmaz předmětného účtu. Poskytovatel má na obnovu či výmaz 30 dnů od okamžiku přijetí žádosti Uživatele.

4.5. Poskytovatel má právo zablokovat účet Uživateli, který je v prodlení s platbou za používání Aplikace déle než 5 pracovních dnů od okamžiku obdržení platebních podmínek, a to do doby její úhrady.

4.6. Poskytovatel má právo zrušit účet Uživateli, který je v prodlení s platbou za využívání Aplikace déle než 2 měsíce. Před případným zrušením upozorní Poskytovatel Uživatele na email majitele účtu.

5. Podpora, záruka, reklamace

5.1. Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.

5.2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (emailová komunikace, informace na webových stránkách apod.).

5.3. Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.

5.4. Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním emailu na emailovou adresu: podpora@taxomat.cz, nebo vyplněním kontaktního formuláře, pokud je k dispozici on-line na webových stránkách www.taxomat.cz. Kontaktní email a formulář (pokud je on-line) jsou součástí popisu služby i samotné služby.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Poskytovatel je správcem osobních údajů, které mu mohou být na základě Smlouvy nahodile poskytnuty. Jako takový se zavazuje zpracovávat veškeré osobní údaje poskytnuté Uživatelem v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů uvedených v článku 6.4. těchto Obchodních podmínek, s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6.2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a GDPR.

6.3. Poskytovatel má povinnost na žádost Uživatele poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává a jakým způsobem jsou tyto osobní údaje zpracovávány a případně tyto údaje opravit, vymazat nebo omezit jejich zpracování.

6.4. Ochranu osobních údajů Uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů.

6.5. Ochranu osobních údajů obchodních partnerů Uživatele upravuje Zpracovatelská smlouva.

7. Rozhodné právo

Pro případ sporů vzniklých ze Smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené smlouvy o poskytování služby a těchto Obchodních podmínek si strany:

7.1. Volí jako rozhodné právo právo České republiky. Tím není dotčeno rozhodné právo určené podle obvyklého pobytu spotřebitele ve smyslu článku 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 (Řím I).

7.2. Určují, že k rozhodování jsou příslušné české soudy. Tím není dotčeno určení příslušnosti podle bydliště spotřebitele nebo Poskytovatele ve smyslu článku 18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (Brusel I bis).

7.3. V souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Praze pro případ, že Uživatel je podnikatelem a uzavírá tuto Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti.

7.4. Určují, že v případě, kdy je Uživatel spotřebitelem a dojde mezi ním a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1.

 

8. Závěrečné ustanovení

8.1. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné k 15. 5. 2023 a jsou dostupné na webových stránkách https://www.taxomat.cz/obchodni_podminky /

.